• Hírlevél feliratkozás

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

        Ezen általános szerződési feltételek az ASG Szerelvény Kft. részére adott mindazon megrendelések vonatkozásában érvényesek, amikor Felek Írásban külön vállalkozási szerződést nem kötöttek, vagy a szerződésben, illetve megrendelésben nem állapodtak meg ezen feltételektől eltérően.

1.          A szerződés létrejötte

1.1        Vállalkozó által adott, cégszerűen aláírt szerződéstervezet / ajánlat érvényességi ideje a keltétől számított 30 naptári nap. Megrendelő Vállalkozó által adott részletes ajánlat felhasználására semmilyen formában nem jogosult.

1.2.       Amennyiben Megrendelő Vállalkozó szerződés(tervezet)ének / ajánlatának egyes részeit nem, vagy az eredetitől eltérő tartalommal, vagy annak érvényességi idején túl fogadja el, azt Vállalkozó új ajánlatnak tekinti. Ezen esetekben a szerződés létrejön Vállalkozónak a módosított tartalmat, illetve az érvényességi időn túli kézhezvételt elfogadó írásbeli nyilatkozatával.

2.          A teljesítés

2.1.       Megrendelő Vállalkozó addig felmerült költségeinek, kárainak megtérítése és a szerződéses érték 25%-át kitevő kötbér megfizetése mellett a szerződéstől elállhat.

2.2        Vállalkozó a szolgáltatását, teljesítését szüneteltetheti vagy megtagadhatja, ha Megrendelő a saját szolgáltatását, kötelezettségét nem teljesíti vagy a Ptk.281.§(2) bekezdésben rögzített körülmények valamelyike bekövetkezik.

2.3.       A szerződésben foglalt határidő a teljesítés végső határideje. Vállalkozó elő- és részteljesítésre, s ezen teljesítményeinek részszámlázására jogosult.

2.4.       Vállalkozó nem felel olyan teljesítési elmaradásokért, késedelmekért vagy károkért, amelyek tőle független és általa nem befolyásolható események miatt keletkeztek (vis major). Megrendelő Vállalkozót a teljesítés során utasítani nem jogosult.

2.4.       A teljesítés helye Vállalkozó telephelye. Vállalkozó Megrendelő vagy megbízottja részére való mennyiségi (darabszám, mérlegelés stb. szerinti) átadással, és annak fuvareszközére csomagolás nélkül való felrakással teljesít. A csomagolásról, illetve a felrakás szakszerűségéről Megrendelőnek vagy megbízottjának kell gondoskodnia, az ennek elmaradásából eredő károkért Vállalkozó semmilyen felelősséggel nem tartozik.

             Vállalkozó a teljesítés során alvállalkozót jogosult igénybe venni, annak tevékenységéért azonban ugyanúgy felel, mintha az adott munkát ő végezte volna el.

2.6.       Vállalkozó a teljesítés időpontjáról Megrendelőt értesíti. Ha Megrendelő ezen időpontot követő 3 munkanapon belül a teljesítést megtestesítő dolgok átvételéről, elszállításáról nem gondoskodik, Vállalkozó jogosult, ám nem köteles azt a rendelkezésére álló bármely alkalmas fuvareszközzel Megrendelő költségére és felelősségére annak telephelyére, címére szállíttatni, vagy a teljesítés szerződéses értékét alapul véve, napi 0,5%-os díj felszámítása fejében azt tárolni, továbbá a teljesítést számlázni. Ezen esetben a teljesítés valamennyi joghatása átvétel hiányában is bekövetkezik.

2.7        Megrendelőnek lehetősége van a szállítás során keletkezetett fennmaradó termékeket Vállalkozóval történő egyeztetés után visszaszállítani, a szerződésben foglalt ár 70%-áért, miután Vállalkozó meggyőződött róla, hogy a visszaszállított termékek használatlanok és az eredeti szállításnak megfelelően kifogástalan állapotban vannak. Bontott, sérült, használt és speciális vagy egyedi gyártású termék visszavételezésére Vállalkozó nem kötelezhető. Ha a visszaszállítás mértéke meghaladja a teljes rendelési összeg 50%-át, az a szerződéstől való elállást jelenti és a 2.1 pontban meghatározottak érvényesek rá.

3.          Minőség

3.1.       A termék, szolgáltatás minősége az annak tárgyáról Megrendelő által szolgáltatott vagy jóváhagyott, egyértelműen
azonosítható dokumentáció (rajz, műszaki leírás, technológiai előírás stb.) szerinti. Ennek tényét Megrendelő kívánságára Vállalkozó írásban tanúsítja. Megrendelő által szolgáltatott dokumentációk, anyagok, alkatrészek hibáiból vagy hiányosságaiból eredő meghibásodásokért vagy károkért Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal.

3.2.       Megrendelő a teljesítés megfelelősségéről haladéktalanul, de legkésőbb a teljesítést követő 6. naptári napon belül meggyőződni, és esetleges kifogását írásban Vállalkozóval közölni tartozik. Ennek elmulasztásával vagy késedelmével összefüggésben felmerült kárai megtérítését Vállalkozóval szemben nem érvényesítheti.

4.          Garanciavállalás

4.1.       Amennyiben külön vállalkozási szerződés másképp nem rendelkezik, Vállalkozó által forgalmazott termékekre, összeépített berendezésekre az 1959. évi IV. tv-ben foglaltak szerinti jótállási idő 12 hónap.

4.2.       Amennyiben a berendezés(ek) működtetéséhez szükséges pneumatikus és/vagy villamos erőátviteli és jelvezetékek bekötését Megrendelő vagy annak alvállalkozója végzi, garanciavállalás csak a Vállalkozó által jóváhagyott bekötésekre vonatkozik.

4.3.       A berendezés(ek)nek a gépkönyvben előírtaktól eltérő beépítése és/vagy alkalmazása esetén Vállalkozó a berendezés(ek)re garanciát nem vállal.

4.4.       A gépkönyv és mellékleteinek hiányából eredően bekövetkező hibák és károsodások esetén Vállalkozó garanciát nem vállal.

4.5.       A garanciára vonatkozó további kérdésekben az 1959. évi IV. tv. és az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet előírásai az irányadóak.

5.          Fizetés

5.1.       A szerződésben foglalt ár kifizetése Vállalkozó teljesítésekor, illetve jelen feltételek 2.6. pontja alapján válik esedékessé, és Vállalkozó által kiállított számla alapján történik, amelyet Megrendelő átutalással, a számla kézhezvételét követő
8 naptári napon belül kiegyenlíteni tartozik.

5.2.       Megrendelő nem jogosult beszámítás céljából vagy (pl. szavatossági célú) biztosíték gyanánt a számlaérték egészét vagy annak bármekkora részét visszatartani.

             Fizetési késedelem esetén, annak idejére, Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

6.          Egyebek

6.1.       Jelen szerződés(tervezet) / ajánlat tartalmazza annak azonosító (szerződési) számát, és az ügyintéző nevét Vállalkozó részéről. Megrendelőnek ezekre való hivatkozása a kapcsolattartás és ügyintézés során elengedhetetlen. Az ennek elmaradásából eredő késedelmekért, károkért Vállalkozó nem vállal felelősséget.

6.2.       Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

6.3.       Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő eseteleges vitákat előzetes egyeztetés keretében
rendezik, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz, s ezen esetre kikötik a Vállalkozó székhelye szerinti bíróság illetékességét.

Adatkezelési tájékoztató - Adatvédelmi nyilatkozat

AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Cookie-k és webhelyadatok kezelése
Weboldalunk használatával, olvasásával, az oldalon keresztüli levélküldéssel hozzájárul a cookiek használatához. A cookie-k a webhelyre való minden visszatéréskor információkat küldenek az adott webhelynek. A cookie-k használata lehetővé teszi a felhasználó számára a webhelyen történő navigációt, és az általa igényelt szolgáltatások használatát, például a webhely biztonságos területeinek hozzáférése céljából.
Cookiek használataAdatkezelési tájékoztató - Adatvédelmi nyilatkozat